Avatar linda luan

linda luan

Sabre vyst?elil Ralpha Kruegera v sérii 12 porážek

Bericht - 19 maart 2021 om 12:29 uur

Buffalo Sabres prost?ednictvím médií oznámil, že vyhodili hlavního trenéra Ralpha Krugera. Asistent trenéra Don Granato p?evezme funkci do?asného trenéra. Jejich ?editel vývoje hrá?? Matt Ellis a vývojový trenér Dan Girardi pomohou Granatovi usednout na lavi?ku.Kevin Adams ?ekl: "Je t?eba to ud?lat hned. Prozatím je to správná volba. Myslím, že si m?žeme promluvit o tom, co bychom mohli ud?lat d?íve. Pro m? to nesta?í na výsledky. No, jsem ve snaze provést pravdivé, ?estné a spravedlivé hodnocení, pochopit nep?íznivé situace a situaci, které náš tým ?elí, a vzít v úvahu všechny faktory. Jedná se o to, jak se m?žeme zlepšit? V??ím, (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Penguin utrp?l tragickou ztrátu

Bericht - 18 maart 2021 om 10:52 uur

P?estože medv?di a tu??áci jsou dv?ma velmocemi na východ?, oba týmy se málokdy setkávají v play-off, což zvyšuje potenciální konkurenci. A? tak ?i onak, po výsledku této hry, po krádeži dvou vít?zství a ukon?ení šesti vít?zství Penguin, dal Boston Pittsburghu porážku 2: 1.Celkov?, pokud Evgeni Malkin zmeškal ?as zásahu Jarreda Tinordiho, pak pro tým Penguin, který vypadá, že táhne vzdálenost na východ?, to m?že být obrovská cena. V samotné h?e s medv?dem a tu??ákem se však kontroverzní velký hit nakonec stal mén? d?ležitým. Koexistence mezi nimi je nejv?tším lákadlem. Vzhledem k tomu, že medv?d?m hrozí porážka, m?že být vyhošt?ní (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Taylor Hall se vrací do hry Sabres

Bericht - 17 maart 2021 om 11:28 uur

Tall Hall opustil hru Sabre-Devil poté, co Colin Miller vyst?elil Halla. Ale za sou?asné situace to není pro Hall a Sabre špatná zpráva.Stalo se, že b?hem hry Taylora Halla zasáhl ledový puk do oblasti úst a on pak opustil arénu k ošet?ení. Za zmínku stojí, že Hall se za pár dní m?že vrátit ke h?e „šavle-?ábel“. Díky tomu se zdá, že se Hall vyhýbá možnosti vážn?jších zran?ní ve h?e. Z tohoto d?vodu m?že Hall kv?li tomuto zran?ní stále utrp?t neúsp?chy. Musel si sundat Hokejové Dresy NHL a opustit stadion, aby se zotavil. Nebyl schopen hrát po boku svých spoluhrá?? a (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Penguins skórovali b?hem n?kolika sekund a snadno porazili Rangers

Bericht - 08 maart 2021 om 11:14 uur

Zdá se, že v prvních 15 minutách této hry se Pittsburgh Penguins vydali na setkání s New York Rangers. Díky brzkému gólu Miky Zibanejada byla jejich st?ela velmi špatná, výrazn? p?ekonala soupe?e a dokonce padla do seznamu gól?. Poté se vše zm?nilo za 61 sekund.Ve druhé polovin? první t?etiny Penguins b?hem jedné minuty odešli od Johna Marina, Kasperi Kapanena a Sidneyho Crosbyho. Tito hrá?i, kte?í nosili r?zná ?ísla, ale stejný Hokejové Dresy NHL, dostávali góly p?ed a po každém. To je veškerý p?estupek, který pot?ebují, aby dohnali startujícího Rangers Alexandara Georgjeva ze hry a p?evzali hru. (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Co bude dál pro Jacka Eichela

Bericht - 23 februari 2021 om 08:35 uur

Toto je šestý rok éry Jacka Eschera Buffalo Sabres. V n?kterých ohledech se zdálo, že dnešní play-off je tak daleko, jak se dostal do NHL.I poté, co je Sabres b?hem rušného offseasonu p?istáli na Taylor Hall a Ericovi Staalovi, aby si upevnili soupisku v Eichelu, se ocitli na poslední pozici ve Východní konferenci a postupn? se blížili k 10. sezón? bez play-off. Sou?asný generální manažer Tim Murray trhá organizaci na kusy, protože rekonstrukce spálené zem? kolem draftu NHL 2015 m?že pomoci organizaci rychle za?ít.Tento výb?r draftu spolu s akvizicí veterán? Ryana O'Reillyho, Evandera Kanea a Robina Lehnera a trenéra (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

M?že se Carter Hart zbavit pomalého startu?

Bericht - 22 februari 2021 om 05:49 uur

Pokrytí NBCSN sezónou NHL 2020–21 pokra?uje a ned?lní zápas NHL Outdoors v Lake Tahoe se konal mezi Boston Bruins a Philadelphia Flyers. Vzhledem k tomu, jak neohrabaní si piloti v této sezon? vedli, mohou mít št?stí na sv?j spolehlivý rekord 8-3-3. Bruins se rozhodujícím zp?sobem usadili na první místo ve východní divizi se ziskem 22 bod? a Flyers propletli vít?zství s dostate?nou výhodou, aby se umístili na druhém míst? s 19 body.Piloti se dokázali zbavit n?kdy zdánliv? bezmocného p?estupku, aby zvládli tento úctyhodný start, ale také se museli vypo?ádat s mén? než ideálními daty Cartera Harta. Pokud n?který tým (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Patrick Kane z Blackhawks o hurikánu ?ekl: „To je tým, od kterého se m?žeme u?it“

Bericht - 21 februari 2021 om 09:38 uur

Od 17. ledna Blackhawks poprvé ztratili více než jeden gól, protože v arén? PNC porazili Carolina Hurricanes 5-3. Toto je pouze jejich t?etí porážka v t?chto 16 hrách (9-3-4). Hurricanes jsou jedním z nejlepších tým? v oblasti manipulace s mí?em v NHL. Snažili se bojovat proti Blackhawks. Blackhawks do protiútoku z deficitu 2: 0, ale ve t?etí etap? nedokázali tuto dynamiku využít.Ian Mitchell (Ian Mitchell) ?ekl: „Jsou po našem boku.“ Vyrovnal 2-2 a do st?edové hry zbývalo 10,5 sekundy. "Pokud jde o nátlak, hráli zápasy jeden na jednoho na led?, takže kdykoli chcete najít odbytišt?, m?žete najít vhodného ?lov?ka. (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Capitals porazili Penguins ohromujícím vít?zstvím

Bericht - 17 februari 2021 om 10:43 uur

Washington Capitals v této sezón? nevypadal vždy jako kompletní tým. ?as hry byl p?eložen. Ve h?e zažili sérii ?ty? zápas? proti Pittsburgh Penguins a v defenzivním konci byli nepo?ádek. Jednu z nejkompletn?jších her sezóny ale zakon?ili vít?zstvím 3: 1 a všechno pro n? bylo hotové 180krát.K jeho šoku vyhrál Vitek Vanacek v dres Washington Capitals 27 z 28 gól?. Za Capitals samoz?ejm? skórovali Conor Sheary, Jakub Vrana a Lars Eller. P?íb?h této hry je však zp?sob, jakým ji hlavní m?sto p?ineslo Penguins v posledních 50 minutách hry.Pittsburgh využil jejich rané výhody a vid?l, jak generují spoustu p?íležitostí ke skórování. Dva (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

V Dallasu práv? za?ala show Jakea Oettingera

Bericht - 04 februari 2021 om 07:09 uur

Anton Khudobin v nejbližší dob? nep?ijde o práci. I p?es špatný výkon v tomto víkendovém zápase proti Carolin? je Dobby stále prvním branká?em hv?zdného týmu. To neznamená, že Jake Oettinger nebude mít ?as zá?it. Za?ne znovu v úterním zápase proti Columbusu a zdá se, že bude i nadále dostávat p?íležitosti ke h?e. Jako 22letý branká? se objevil ve finále poháru a absolventi Bostonské univerzity jsou o krok nap?ed.„Od za?átku jsme ?íkali, že se této hry zú?astní, a také se této hry zú?astní,“ ?ekl trenér Stars Rick Bowness. „Toto dít? musí hrát. Dal nám to další noc po vystoupení na (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Hn?dý medv?d projevil hluboké revolu?ní p?átelství, když se poprvé setkal s Chárou

Bericht - 02 februari 2021 om 13:44 uur

Boston-Brad Marchand vidí Zdena Cháru jako svého týmového kolegu, natolik, aby v?d?l, jak p?istupovat k budoucí síni slávy jako soupe?.Od 9. ?ervna vypadá Chara jako monstrum o délce 6 stop na 9 siln?jší než život na led? a v bostonské šatn?. Poprvé od podpisu s Washington Capitals jako volný hrá? bude ve svém bývalém týmu. Tvá?í v tvá? a jeho bývalý spoluhrá? si plánuje udržet odstup. Marchand ?ekl: „Medv?da v žádném p?ípad? nebudu strkat. Jediné, co m?žu ud?lat, je pokusit se mu uniknout, protože pokud ho dosáhnete, máte pod jeho kontrolou a snadno vás m?že vzít. Sta?te se jeho (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie
Pagina: 1 2 3 4 5 6